2019 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2019 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 20487

Meclis Toplantı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesine göre 2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’ de Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.
Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendi ve 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince; 2020 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2021 – 2022 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerini incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f bendine göre 2020 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e) bendine istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aşağı Mahalle, tapunun 29 pafta, 222 ada, 7 parselde kayıtlı olan taşınmazın üzerinde yer alan yapının zemin kat ile 2. katının satılmasının görüşülmesi,

Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında içme suyu ve endüstri suyunun sağlanması için hazırlanan protokol gereği geri ödeme şartlarının görüşülmesi, 

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin c) ve u) bendine göre İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20 – III pafta, 629 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin c) ve u) bendine göre İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 23 pafta, 51 ada, 114 ve 150 nolu parseller arasında kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin c) ve u) bendine göre İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 23 pafta, 51 ada, 156 ve 270 nolu parseller arasında kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

Ahmet Şahin NAL, Mustafa Doğan NAL ve Burak NAL’ ın 04.10.2019 tarihli ve 32 nolu Meclis kararı ile yapılan imar planı değişikliğine itiraz dilekçelerinin görüşülmesi, 

Dilek, temenniler ve kapanış.