2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 18356

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2019 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendi ve 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince; 2020 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2021-2022 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) ve u) bendine göre, İlçemiz Dere Mahallesi tapunun 97 ada, 76,77,84 nolu parselde kayıtlı bulunan adanın sınırlarının revizyon öncesi haline getirilmesi ve 97 Adanın güneyindeki ve kuzeybatısındaki parklarda düzenleme yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait 98. Ada, 3 nolu parselde Oto Park Yönetmeliğine göre açık veya kapalı otopark yapımına uygun uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
3- Otopark Yönetmelik hükümlerince, ilçemiz içerisinde gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen alanların açık yada kapalı yada katlı otopark yapımına uygun uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
4- 07.11.2019 tarihli ve 40 nolu meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20jIII pafta, 629 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğine ait Komisyon Raporunun görüşülmesi,
5- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20jIII pafta, 629 ada, 1 nolu parselde Kayıtlı bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendine göre satılması ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi,
 
Dilek Temenniler ve Kapanış.