2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

07 KASIM 2019 TARİHLİ MECLİS KARARLARI VE 44 KARAR NOLU İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde; 2020 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2021 – 2022 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri oybirliği ile incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin f) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan 2020 yılı gelir ücret tarife cetveli mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin e) bendine istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aşağı Mahalle, tapunun 29 pafta, 222 ada, 7 parselde kayıtlı olan taşınmazın üzerinde yer alan yapının zemin kat ile 2. Katının oyçokluğu ile satılmamasına karar verildi.

03.07.1968 gün ve 1053 sayılı Kanunun 18.04.2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile değişen 10 ncu maddesine istinaden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Çay Belediye Başkanlığı, Bolvadin Belediye Başkanlığı, Dişli Belediye Başkanlığı, Özburun Belediye Başkanlığı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi arasında içme kullanma ve endüstri suyunun temini ile ilgili olarak imzalanan protokolün geri ödeme şartlarının kabul edilmesi mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesine istinaden, söz konusu olan İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20 J III pafta, 629 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesine istinaden, söz konusu olan İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 23 pafta, 51 ada, 114 ve 150 nolu parseller arasında kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği mevcudun oyçokluğu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesine istinaden, söz konusu olan İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 23 pafta, 51 ada, 156 ve 270 nolu parseller arasında kayıtlı bulunan alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği mevcudun oyçokluğu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarihli ve 32 nolu meclis kararı ile İlçemiz Pınarkaya Köyü, K26D17A1 pafta, 162 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan 5.810,31 m² arsa vasıflı taşınmazda yapılan imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununa, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine,  TS11939, TS12663 ve TS12820 Standartlarına, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine, Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olduğundan, Ahmet Şahin NAL, Mustafa Doğan NAL ve Burak NAL’ ın Bolvadin 2. Noterliği aracılığı ile Belediyemize vermiş oldukları 30.10.2019 tarihli itiraz dilekçesi oyçokluğu ile ret edildi.

2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşim 1. oturumunun 9. gündem maddesi olan ilgi imar planı değişikliği, 5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.11.2019 tarihli ve 27732866-105.06.02/05 sayılı rapor ve eklerinin okunup, konu üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesinde; söz konusu taşınmazın mevcut imar durumunun “Toplu İşyeri Alanı”  dan çıkartılıp, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “Akaryakıt ve LPG satış istasyonu” olarak düzenlenmesi dosyası, plan açıklama raporu, 1/5000 nazım imar planı değişikliği, 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 12031,21 nazım imar plan işlem numaralı ve 12032,24 uygulama imar plan işlem numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b) bendine göre onanmasına karar verildi.