2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Kararları

1-2020 yılı Denetim Komisyonunun oluşturulması ve Komisyon iş ve işlemleri.
2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere 2020 yılı Denetim Komisyonunu oluşturmalarına gizli oylama sonucu karar verildi. Denetim Komisyonunun çalışmalarında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 23 ncü maddesi uyarınca, konunun uzmanı olan Yeminli Mali Müşavir görevlendirilmesi, Yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2- Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri için yetkili muayene kuruluşu ile hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3- İller Bankası A.Ş. den S.G.K ve Vergi Dairesine olan borçların ödenmesinde kullanılmak üzere kredi talebi; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 nci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetkinin verilmesi mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

4- İller Bankası A.Ş. den İlçemize ait içme suyu hatlarının kesin projesi yapılmasında kullanılmak üzere kredi talebi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 nci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetkinin verilmesi mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.