2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. 03.11.2023 tarihli ve 27 nolu meclis kararımız ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan 2024 yılı bütçesine ait Komisyon Raporunun görüşülmüş olup, Yapılan oylama sonucu 2024 yılı bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvelleri ile 2025-2026 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri oybirliği ile kabul edildi.

2. Yapılan işaretle oylama sonucu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin f) bendi hükümleri çerçevesinde, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan ekte sunulu 2024 vlı gelir ücret tarife cetveli meclis üyesi Mustafa SARIKAN’ in ret oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin oyçokluğu ile uygulanmasına karar verildi.

3. Yapılan işaretle oylama sonucu, İmar ve bayındırlık komisyon raporu da göz önünde bulundurularak, İlçemiz Dumlupınar Mahallesi, Yakayolu Mevkii tapunun K26d16ald pafta, 576 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alan ile Alikaleli Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi güzergâhında bulunan konut alanlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesi hükümleri doğrultusunda, konut alanlarının zemin katlarında, konut dışı ticari faaliyet göstermelerine dair değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yapılan işaretle oylama sonucu: İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu da göz önünde bulundurularak, Aktaş Mahallesi 67 ve
787 ada da mevcut kullanımı Ticaret + Turizm + Konut alanı olarak belirlenmiştir. Ancak mevcut
Alanlarında % 20 oranında işyeri yapma mecburiyeti olduğundan, 67 ve 787 adaların ayırma çizgileri ile ayrılarak sadece çengel sokağa cephe alan parsellerin işyeri mecburiyetinin kaldırıldığı, mevcutta Çengel Sokağa cepheli parsellerin zemin katlarının konut olduğu görülmüştür