İHALE İLANI
İHALE İLANI
Okunma Sayısı: 5269

İLANE İLANI

 ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İLANI
Madde 1- idareye ilişkin bilgiler:
1.1. İdarenin;
a) Adı : Çay Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Orta Mah. Cumhuriyet Cad. No: 77 PK: 03700 Çay/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon Numarası : 0 272 631 2951
d) Faks Numarası : 0 272 631 2954
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri
2.1. Çay Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan konut, market, işyeri, satış noktası, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alış veriş merkezleri, okullar, sağlık kurumları, seralar, sanayi işletmeleri vb. yerlerde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine veya geri dönüşüm tesisine kadar taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı kanunun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.
Madde-3- Tahmin Edilen Bedel –Geçici ve Kesin Teminat
3.1.Geçici teminat tahmin edilen kira süresi bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) olup, tutarları aşağıda belirtilmiştir.
Muhammen Bedel (aylık) 1.200,00 TL (KDV HARİÇ)
 Kira Süresi 12 Ay
Geçici Teminat Tutarı 432,00 TL
3.2. Kesin teminat toplam ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 (Yüzde altı)
Madde-4- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Çay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) İhalenin yapılacağı adres: Çay Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
c) İhale (son teklif verme) tarihi: 30.09.2021 Perşembe günü.
d) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Madde-5- İsteklilerde aranılan Şartlar ve Belgeler:
5.1 İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.2 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Belgesi.
5.3 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5.4 Tebligat adres beyanı
5.5 Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu
5.6 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
5.7 Vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname
5.8 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
5.9 Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)
5.10 İmza sirküleri veya imza beyannamesi(Noterden tasdikli)
5.11 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
5.12 Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
5.13 Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı Belgesi
5.14 TAT’ ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’ nin diploması ve SGK bildirgesi
5.15 Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu ve Yüklenici Firmaya ait ÇED Görüşü
5.17 Şartname, mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğün’ den bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
5.18 İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)
.
Madde-6- İdarenin Yetkisi
6.1 İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR