T.C.
ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan ve Reklam Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM
Madde 1: Amaç
Bu yönetmelik Çay Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
Madde 2: Kapsam
Bu yönetmelik Çay Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.
Madde 3: Hukuki Dayanak
Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununun ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM
Madde  4: Tanımlar
Bu yönetmelikte geçen terimler;
Belediye: Çay Belediyesini
İlan: Ticari amaçlı olamayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,
Reklam: Her türlü ticari ilanı, 
Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya kuruluşu,
Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan  aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi,
Reklam Ajansı: Reklamları verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ve tüzel kişiyi,
Tanıtım: bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Madde 5: İzin Verme Yetkisi
Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda Belediye Başkanlığı; Belediye mücavir alanlar dâhilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve ana yollardaki sabit reklam asma panolarına, ilan asma yerlerine, yollara konan ilan reklamlarla toplu taşıma araçlarına ve diğer araçlara konan ilan reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir. 
Madde 6: İzin Mercii
Bu yönetmeliğin uygulanması için Belediye Başkanlığınca (Zabıta Amirliği Koordinesinde) bu konu ile ilgili bir  birim veya  komisyon oluşturulur.
Kurulan birim veya komisyon şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile yönetmelik doğrultusunda ilan reklam ve tanıtım elemanlarının konulmasına uygunluk görüşü verirler. Bu komisyon Zabıta Amirliğinden iki üye, Gelir Şefliğinden iki üye ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bir üyeden oluşur. Toplantı görüşme şeklini ve gününü komisyon başkanı tayin eder.
Madde 7: Başvuruda İstenecek Belgeler
İlan Reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için Belediyeye aşağıdaki belgelerle başvurulması gerekir :
               – Dilekçe
               – Adres belirten kroki
               – Reklam Metin yazısı
               – Arsa veya bina sahiplerinden izin alındığına dair belge
               – Proje ( Aydınlatma ve Taşıyıcı sistem projesi dâhil)
Yönetmelik doğrultusunda izin için; izin verilen firma adı ve adresi ilan ve reklam tanıtım elemanının konulacağı yer, şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile reklam konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Belediyece düzenlenir. İzin verilen mükellef  reklam beyannamesini Gelir Şefliğine vererek reklam vergisi ödendikten sonra izin verilen yere reklam aracı konulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Reklam Alanları ve Yerleri
Madde  8: Sabit Reklam Alan ve Yerleri Uygulama Esasları

 1. Raket, Elektrikli Pano, Reklam Kuleleri, Totem ve benzerleri.

Sabit reklam asma panoları ve ilan levhalarının tarihi eser ve tescilli yapıların heykel ve sanat eserlerinin kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir. Kavşaklardaki sabit reklam asma panoları araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak şekilde yerleştirilemez. Anayol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda yanıp sönen ışıkların kullanılması kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.
Sabit reklam asma panolarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde yüzleri temiz görünecek şekilde tedbir alınacaktır. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecektir.
Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik ışık-işaret ve levhalarının görülmesini engelleyecek şekilde konulamaz.

 1. Afiş Panosu (Billboard)

Afiş panoları en fazla onarlı gruplar halinde konulacak diğer pano grupları arasında en az 5 metre mesafe şartı aranacaktır.

 1. C. İlan Levhası

Belediyece ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri ve ölçüleri Belediyece tespit edilir.

 1. Bez Afiş Direkleri (Bez Afiş Reklamları)

Yollar-kaldırımlar, bina cepheleri üzerinde ticari bez afiş uygulaması kesinlikle yapılamaz. Ancak Ulusal ve Uluslararası büyük organizasyonlar gibi kamu amaçlı duyurularda Belediyeden izin almak suretiyle kısa süreli bez afiş ilanı yapılabilir. Dükkân cephesinde ise kampanya süresince olabilir.
Madde  9: Bina Dış Cepheleri
Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
            Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz. Pano ve tanıtıcı levha işyerinin cephe boyunu geçemez. Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan ve dış cephelerinde zemin ve birinci katta yer alan iş yerlerinin kullanacakları ışıklı veya ışıksız ticari tanıtım levhaları dükkan cephe boyunca konulabilir; Ancak derinliği 0.50 metreyi, yüksekliği 1.5 metreyi geçemez.
Birden çok ticari amaçlı iş yerinin bulunduğu binalardaki tanıtıcı levhaların yatay çizgilerinde uyum aranacaktır.
Binanın tek bir iş yerine ait olması halinde kullanılacak ticari tanıtım tabelalarının durumuna komisyonca karar verilir.
Binaların zemin ve birinci katlarının dışında yer alan işyerlerinin tanıtıcı levhaları bina dış cephelerine konulamaz. Ancak bu binaların girişine uygun bir yere toplu tanıtım tabelası yapılarak konulabilir. Zemin ve birinci katın dışındakiler sadece camlarına tanıtıcı yazı yazabilirler.
Toplu ticari tanıtım tabelaları bina girişinde yer alacak ve binadaki kat sırasına göre düzenlenecektir. Bina girişinin ön cephede olması halinde yine bina girişinin uygun bir yerinde Belediyenin izni ile toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir. Tanıtım yapılan tüm işyerlerine ait levhalar aynı malzemeden olacak iş yerleri tescil edilmiş kendi logo ve renklerini kullanabileceklerdir.

Madde 10: Sundurmalar, Tenteler (Güneşlikler)ve Eklentileri
Sundurmaların işyerlerinin güneş ve yağmurdan korunması için yapılan sundurmalar ve kepenk vb. imalatlar ile vitrin amaçlı yapılan camekân ve eklentiler projesi  Belediyece onaylanıp izin verilmeden yapılamaz.
Yapılacak sundurma ve tentelerin yerden yüksekliği en az 2.5 metre olacaktır. İşyerlerinin vitrin ve diğer eklentileri bina  dış duvarı sınırından taşma yapamaz.
Madde  11: Bina Sağır Duvarları
Yapıların mimari biçimlenişleri  yıkılan yapılar veya yeni açılan yollar nedeniyle bina pencerelerinin yer almadığı veya az bulunduğu cephelerdir.
Bina sahipleri binalarına ait sağır duvarları reklam alanı olarak düzenlenmesi için   kiraya verebilirler, ancak; reklam koymak için  Belediyeden izin alacaklardır. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar tanıtılacak ürün ve bu ürünle ilgili mesaj reklamı yapılan firmanın ad ve amblemi sanatsal değeri olan resimleri içerir. Reklamcı duvar yüzeyinin tamamını kullanabilir.
Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri reklam alanı olarak kullanılamaz.
Madde  12: Bina Çatıları
Çatı reklamları bina üstlerine konulan ışıklı, ışıksız hareketli reklam öğelerini kapsar. Panonun konulacağı binada panonun yüksekliği %33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.
Madde 13: Sanayi  Alanları
Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar konulacak cephenin toplam alanının %50 sini geçemez. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu  oran içindedir. Sanayi tesisinin kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile ayaklı levha konulabilir.
 Ayaklı tanıtıcı levhalar komşu mülkiyet ve yol sınırına en az 5 metre uzaklıkta konumlandırılacaktır. Sanayi bölgelerindeki iş yerlerinin kolay bulunması amacıyla cadde ve sokak köşelerinde işyerlerini tanıtan çoklu reklam panoları konulabilir. Bu panoların her türlü bakım ve onarımından ilgili iş yerleri sorumludur.
Madde  14: Boş Alan ve Arsalar
İnşaat alanı, açık depo veya ardiye açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan alan ve arsalardır.
Şehir içindeki ve dışındaki boş alan ve arsalardaki reklam panosu ve kuleleri görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde konumlandırılmasına Belediyece izin verilebilir. Üzerinde inşaat faaliyeti devam eden boş alan ve arsaların yol cepheleri paravana sistemi ile kapatılarak paravana yüzeyleri reklam alanı olarak kullanılabilir.
Madde  15: Ortak Kamu Kullanım Alanları
Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya taşıt alt ve üst geçitleri, Pazar yerleri, açık otoparklar, umumun hizmetinde olan benzeri alanlardır.
Yeşil alanlar, Pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarları ve içlerinde bunların projelerinde reklam asma yeri olarak gösterilenlerin dışında sabit reklam asma panoları tesis edilerek afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
Ortak kamu kullanım alanlarında Belediyenin uygun gördüğü meydanlar parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, boyu 50 cm. geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına izin verilebilir. Bu alanların  bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.  Ortak kamu kullanım alanlarındaki yer döşeme kaplamalarında tanıtım amaçlı reklama izin verilebilir.
Madde  16: Yaya, taşıt alt ve üst geçitleri
Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri korkuluk yüksekliğini geçmeyecek şekilde reklam alanı olarak kullanılabilir. Konulan reklam aracı köprü açıklığı ile sınırlı olup merdiven rampa korkuluğunu taşamaz.
Anlaşmalı olarak üst geçit yapım ve isim verme hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve işaretleri korkuluk cephe alanının üçte birini  geçmemek şartı ile konulabilir.
Yaya alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılabilir. Ancak taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

Madde  17: Elektrik Direkleri
“Elektrik direkleri üzerinde direğin her seviyesinde her türlü ilan reklam ve tabela asılamaz. Ancak reklamcılık işini yapmak isteyen kişi veya şirketin ilgili kurumla sözleşme veya protokol yapılması kaydıyla aşağıdaki şartlarda reklam alınabilir.
a)Elektrik – Aydınlatma  direklerine asılacak reklamlar direkler arasında en az bir adet boş bırakılacaktır.
b)Reklam ve ticari tanıtım levhaları yayaları ve trafikte seyir eden araçları olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
c)Asılacak olan levhaların kopması halinde ortaya çıkacak olan zararlarda ve bu zararların karşılanmasında Belediye Başkanlığının sorumluluğu bulunmayacaktır.
d)Asılan levhalardan bozulan veya tahrip olan ve görsel ve çevresel kirliliğe neden olan her türlü levhalar kaldırılacaktır.
e)Aydınlatma direklerine asılacak reklam ve tanıtım levhalarından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12. maddesine göre Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen gelir tarifelerine uygun olarak İlan Reklam Vergisi alınacaktır.
Madde  18: Araçlara ve Duraklara Konan Reklamlar
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren, minibüs vb. toplu taşıma araçları ile otobüs durakları ve taşıtlar üzerindeki reklamları kapsar.
Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlar yüzeye yapışan film şartı veya pano aranacaktır. Belediye otobüsleri üzerine konacak reklamlarda tip ve şartları Belediyece belirlenir.
Duraklara konulacak reklamlar için Belediyeden izin alınacak olup durakların sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına izin verilir.
Madde  19: El İlanları
Her türlü amaç için hazırlanmış olan kâğıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan ilanlardır.
Bu tür ilanların elektrik direkleri, trafolar, ağaçlar, çeşmeler, otobüs durakları vb. tüm reklam araçlarının  kamu tesislerine veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez.
Sadece işyeri veya binaların camekân veya pencerelerine Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir. Bu ilanlar kontrolsüz olarak toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılamaz. Mutlaka kabul edenlere elden verilmesi gerekir, bu ilanlar konut veya iş yerlerinin posta kutularına konulabilir. Ancak konutların ve apartman dairelerinin kapılarına veya kapı altlarına atılamaz.
Madde  20: Havadan Yapılan  Reklamlar
Belediye sınırları ve mücavir alan içinde havadan uçak, helikopter, paraşüt veya lazer ile yapılacak reklamlar için Belediyeden izin alınacaktır. Havadan el ilanı poster veya her türlü maddenin atılarak reklam yapılmasına izin verilmez. Sadece özel kutlama günlerinde bu amaçla yapılacak etkinliklere izin verilebilir.
Madde  21: Sesli Reklamlar
Her türlü sabit veya araç üzerinde ses yükseltici cihazlar veya megafonlarla yâda bağırarak duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilmez. Bu tür duyurulara yetkili mercilerden izin alınarak kamuya ait açık alanlarda yapılacak miting, tören vb. toplantılarda olabilir.
Madde  22: Kaldırım Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları
Yol üstü tanıtım tabelaları ilçemizin Afyon Konya Karayolu Yeşilyurt Kavşağından sonra, Dinar Kavşağından sonra ve istasyon köprüsünden sonra yol üstü ticari tanıtım tabelası konulabilir.
 Belediye tarafından kentin uygun yerlerinde kaldırım ve refüjler üzerinde ticari amaç ve işyerlerini tanıtmak amacıyla kullanılması için birden fazla işyerini tanıtacak çoklu reklam panoları yaptırılabilir. Bu amaçla yaptırılan panoların üzerinde yer alan reklam levhaları on yıla kadar süre ile kiraya verilebilir.                
Madde  23: Yön ve Yer Gösterici Tabelalar
Kaldırım üzerine yerleştirilerek cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte yer alabilecektir. Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi yaya trafiğini aksatmayacak bir şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilir. Bu levhalar özürlü insanların dolaşımını engelleyecek şekilde konulamaz.

Madde  24: Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam Panoları ve Levhaları
Lokanta, restoran, kafe vb. işyerleri yapı mülkiyetleri içinde girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatları gösterir totem koyabilirler. Ancak; totem haricindeki tüm levhalar, Karayolları Kamulaştırma sınırı da dâhil, onaylı imar planında belirtilen çekme mesafeleri içerisine kesinlikle koyulamaz.
Sinema, tiyatro, diskotek, otel gibi eğlence ve dinlenme tesisleri  ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı, boyalı levhalar için Belediyeden izin alınacaktır.
Çöp bidonu ve kutularının üzerleri reklam aracı olarak kullanılabilir. Bunların üzerine yapılacak reklamlar Belediyece istenen usulde on yıla kadar süre ile kiraya verilebilir.

BEŞİNCİ KISIM
Madde  25: Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler

 1. Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler korku ve batıl inançları içerecek toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler ve görüntüler kullanılamaz.
 2. Reklam ve ticari tanıtım levhaları yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
 3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık  kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
 4. Reklamlarda Türk Dil Kurumunun sözlük ve imla kuralına uygun Türkçe ibarelerin kullanılmasına özen gösterilecektir. Buna özen göstermeyenlerin tabela asmasına izin verilmez.
 5. Çatı ve bina cephelerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı reklamlar, ticari tanıtıcı levhalar ve ilanlar amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon, telefaksını ve adreslerini yazabilirler.
 6. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin  taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr ve dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
 7. Sabit reklam asma ve afiş panoları ile tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar ise Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılacak olan şartname ile belirlenecektir. Yer tahsisi ve ücretinin tahsili belediye tarafından yapılacaktır.
 8. Asılacak veya konulacak olan levha veya panonun düşmesi, kopması halinde ortaya çıkacak olan zararlardan ve bu zararların karşılanmasından reklamcı sorumludur. Bu husus Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılan şartnamede belirtilecektir.
 9. Yönetmelikle belirtilen hükümlere aykırı olan, bozulan veya tahrip olan her türlü tabela ve levhalar yazılı uyarıya istinaden, yazılı uyarıda belirtilen hususlarda verilecek süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmaması için Belediye tarafından kaldırılacaktır.
 10. Ayrıca Sabit reklam Asma panolarının ve diğer tanıtıcı tabelaların bakım ve onarımlarının yapılmaması durumunda Belediyece reklam firması veya sahibi uyarılacaktır. 15 gün içerisinde gereken yapılmazsa tanıtıcı tabela levhalar Belediyece Temizlik İşleri veya İtfaiye Servisince kaldırılacak, tüm masraflar %20 fazlasıyla  reklam sahibinden tahsil edilecektir.
 11. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina işyerleri süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler yapılabilir.
 12. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları reklam amaçlı tabelaları kamu mekânları üzerinde yer almaz.
 13. Kentin görüntüsünü bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklam konulamaz.
 14. Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak reklam panoları ve tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilecektir.
 15. Tanıtım ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez, ağaçların üzerine hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası vb. ile bez afişlerin asılmasına izin verilmez.
 16. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çerçevesinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında otoyol trafiğine etken hitap eden yerlerde ilan reklam tanıtım vb. elemanların ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygunluk görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.

ALTINCI KISIM
Madde  26: Denetim Yetkisi
Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde meydanlar, caddeler, bulvarlar ve ana yollarda bu yerlere cephelere  bakan yapıları ile şehrin görüntüsünü etkileyen her türlü yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla çizilerek, yapıştırılarak yapılan resimler asılmak veya dikilmek suretiyle konan her türlü panolar, reklam kuleleri, elektrikli gösteriler, dükkân vitrinleri, araç üstü, reklamlar ve bunun gibi tanıtım elemanları Zabıta Amirliği ve Gelir Şefliğince denetlenir.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan reklam ve tanıtım elemanları Belediye Zabıta Amirliğince tespit edilerek cezai müeyyide uygulayarak kaldırtılır.
Vergi denetimi de 2464 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Belediye Gelir Şefliği elemanlarınca yürütülür.
Teknik ve estetik yönden denetim; kurulan komisyon tarafından yapılır.
Madde  27: Bu Yönetmelik Hükümlerine Aykırı ve İzinsiz Konan Reklam ve Tanıtım elemanları
Reklam araçları kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa 5272 Sayılı kanunun 15  o maddesi, 775 Sayılı kanunun 15 maddesi hükümleri uygulanır. Uygunsuz konulanlara 3194 Sayılı kanun hükümleri uygulanır. Reklam  elemanlarını uygunsuz yerlere koyanlar için 1608 Sayılı kanuna göre ceza uygulanır. İlan reklam vergisi tahsilini için  2464 Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümleri uygulanır.
Madde  28: Son Hükümler
Bu Yönetmelik Çay Belediye Meclisince kabul ve usulüne uygun olarak ilan edilmesi sonucu yürürlüğe girer.
Madde  29: Yürütme
Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda uygulama şekli Belediye Başkanınca belirlenir. Bu yönetmeliği Çay Belediye Başkanı yürütür.
Geçici Madde  1: Daha önce ihale edilerek Belediyemizce yapılmış olan sözleşmeler neticesinde reklam işini yürüten ancak yönetmelik hükümlerine aykırı uygulama içinde bulunanların hakları Belediyemizce yapılan sözleşmelerin süresi sonuna kadar geçerlidir.
Geçici Madde  2: Kent içerisindeki akaryakıt istasyonları, marketler zinciri, showroomlara ait olup bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar dikilmiş olanlara yönetmeliğe uygun olması kaydı ile izin verilir.
Geçici Madde  3: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izni alınmış vergisi yatırılmış tanıtım yönetmeliğe aykırı tanıtım amaçlı pano ve tabelalar bu yönetmeliğin yürürlük  tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun hale getirilir.
Geçici Madde  4: Bu yönetmelikle teşkili ön görülen komisyon en geç yürürlüğü takip eden ay içerisinde oluşturulur ve faaliyete geçirilir.
Madde  30: Bu yönetmelik 4 geçici, 30 asıl maddeden ibarettir.