2021 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2021 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 21164

2021 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2021 yılı Eylül Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03.09.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ilgili maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükmü gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz bütçesine ek ödenek konulmasının görüşülmesi,
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin o) bendi hükmü gereğince Akşehir ve Eber gölleri Çevre Koruma Birliğine üye olunması ve birlik meclisinde görev almak üzere asil ve yedek üye seçiminin görüşülmesi,
3-  Belediye Kanunun 75 ve 85. Maddesi, Taşıt Kanunun 10. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi hükümleri çerçevesinde, mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BB 092 plakalı aracın bedelsiz hibe olarak Belediyemiz bünyesine alınmasının görüşülmesi,
4- 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendine göre İlçemiz Dörtyol Mahallesi, 893 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 1941,54 m2 taşınmazın devir alınmasının görüşülmesi,
5- İlçemiz Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde, isim değişikliğinin görüşülmesi,
 Dilek, temenniler ve kapanış.